תקנון הגרלה יום האהבה

תקנון הגרלה אידיאל עיצוב ארונות בע”מ

“פעילות וולנטיין” 14.02.2024-29.02.2024

 1. מבוא
  • אידיאל עיצוב ארונות בע”מ (להלן – “אידיאל“) מפעילת דף האינסטגרם “idealaronot_official” מכריזה על הגרלה נושאת פרסים, שתתקיים בדף האינסטגרם בכתובת idealaronot_official.
  • ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.
  • המבצע ייערך בהתאם להוראות “הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז – 1977” (להלן: “ההיתר הכללי“), ויהיה כפוף להוראות תקנון זה.
  • ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט של חברת אידיאל בכתובת ideal.org.il בכל עת, וכן במשרדי המפקח שדרות הרכס 27, מודיעין מכבים-רעות במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.
 1. כללי
  • בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין וסוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
  • בהשתתפות בהגרלה מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון ההגרלה, וכן פוטר את אידיאל מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ההגרלה, בלא יוצא מהכלל.
  • תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 1. פרשנות
  • בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.
 1. הגדרות
  מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:
  • “ההגרלה” או “המבצע” – ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע “ארון זוגי ומפנק מבית אידיאל”. הגרלה אחת לזכייה בפרס הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות התקנון ובהתאם להודעה בדבר היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1977.
  • “הפרס” – ארון זוגי ומפנק מבית אידיאל, אשר יוגרל בהגרלה אחת לזוכה יחיד, מבין המשתתפים בהגרלה.
  • “משתתף” – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 5 שלהלן והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה.
  • “עורכת המבצע” – אידיאל עיצוב ארונות בע”מ, ח.פ 513345934, רחוב שדרות הרכס 27, מודיעין מכבים-רעות.
  • “תקופת המבצע” – התקופה האמורה בסעיף 6 שלהלן.
 1. אופן ההשתתפות בהגרלה והזכאים להשתתף בהגרלה

מבצע ההגרלה מקנה את הזכות להשתתף בהגרלה בתנאים המצטברים להלן :

 • מועמדים לזכייה בפרס” – המשתתפים אשר מלאו את פרטיהם בדף ההגרלה בדף האינסטגרם של אידיאל ואשר מלאו אחר התנאים המפורטים בדף ההגרלה.
 • משתתף אשר נכנס לדף ההגרלה כמפורט לעיל, והזין פרטי קשר כנדרש הכוללים: שם, שם משפחה, טלפון, וכתובת אימייל. ייחשב המשתתף כאילו הצהיר כי קרא את תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו.
 • ההשתתפות במבצע כרוכה בעמידה בארבעה שלבים:
  • לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם של אידיאל
  • לשתף את הפוסט ב”סטורי”
  • תיוג בן/ בת הזוג בפוסט ההגרלה
  • כתיבת סיפור ההיכרות האישית של המשתתף/פת ובן/ בת זוגו

(להלן- “תניות ההגרלה“);

 • הרישום להגרלה ייסגר בתאריך 29/02/2024 בשעה 00:00, לכל משתתף אשר יזין את פרטיו בדף ההגרלה וימלא אחר תניות ההגרלה תהיה זכות אחת להשתתף בהגרלה.
 • לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה, המפקח/ת, מנהליהם, שותפיהם, עובדי החברה ובני משפחותיהם.
 • ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18.
 • במידה וזכה/תה המשתתף/פת בפרס, מאשר/ת מראש לעורך ההגרלה לפרסם את שמו/ה ותמונה שלו/ה.
 1. תקופת מבצע ופעילות ההגרלה
  • החל מיום 14/02/2024 ועד יום 29/02/2024 (להלן: “תקופת פעילות ההגרלה“), נערכת בדף האינסטגרם של אידיאל, הגרלה העונה לשם “ארון זוגי ומפנק מבית אידיאל”.
  • עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ובהתאם להוראות הדין ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.
  • ההודעה על הפסקת מבצע ההגרלה, תפורסם בדף האינסטגרם של אידיאל.

 

 1. שיטת ההגרלה
  • בידי עורכת המבצע שמות המשתתפים אשר שלחו ומילאו אחר ביצוע ארבעת שלבי ההשתתפות בהגרלה והעומדים בתנאי הזכאות להגרלה וכן סיפורי ההיכרות כאמור, אשר מתוכם עורכת המבצע תבחר את הסיפור הכי מקורי ומעניין שפורסם.
  • במועד ביצוע ההגרלה יבחר הסיפור המקורי והמעניין ביותר מכלל הסיפורים שיפורסמו, על ידי גורם שייקבע על ידי המפקח על ההגרלה.
 1. פרסום תוצאות ההגרלה
  • בתום המבצע תכריז עורכת המבצע על שם הזוכה בהגרלה אשר יפורסם בדף האינסטגרם של אידיאל בסמוך לאחר מועד עריכת ההגרלה.
 1. אופן קבלת הפרס והודעה על זכייה בהגרלה
  • במהלך 5 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכה בהגרלה ולהודיע לו על זכייתו.
  • עורכת המבצע תעשה מאמצעים סבירים לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב אי התאמה בפרטים ו/או תקלה טכנית ו/או בשל מסירת פרטים לא מעודכנים ו/או שגויים ע”י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.
  • תוצאת ההגרלה תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.
  • עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
  • עורכת המבצע אינה מתחייבת למועד התקנת הארון.
  • אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.

 

 1. אופן מימוש הפרס
 • עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד.
 • על הזוכה בהגרלה לשאת בתשלום עבור הובלה והרכבה. עלות הובלה והתקנה עבור ארון 2 דלתות ברוחב 120 ס”מ הינו סך של 500 ₪ לארון. התשלום יתבצע במועד ההרכבה.
 1. החברה תהיה אחראית לאספקת הארון והרכבתו בבית הזוכה בהגרלה, בכתובת כפי שנרשמה ע”י הזוכה ב ____________
 2. במידה וביום האספקה החברה או מי מטעמה יצר קשר טלפוני עם הזוכה בהגרלה על מנת לתאם שעת הגעה להרכבת הארון, והזוכה לא יכול מכל סיבה שהיא לקבל את הארון במועד שתואם לו מראש, מועד האספקה ידחה והזוכה לא יכול לטעון שהארון לא סופק במועד שנקבע ולא תהיה לו כל זכות לטענה כלפי החברה או מי מטעמה.
 3. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לספק את הארון בהתאם לתנאי האספקה שנקבעו עם הזוכה ולא תהיה אחראית לאיחור במועד אספקת הארון במקרה וישנן שביתות המשפיעות על כך / עומסי תנועה וכו’.
 4. תוספות תשלום שונות:
  • תוספת מרחק להובלה:

נתניה 50₪, חדרה 100 ₪, זיכרון יעקב 120 ₪, חיפה 150 ₪ צפונית לחיפה 200-300 ₪, אריאל 100 ₪, ירושלים 100 ₪, אשקלון/ קריית מלאכי/ קריית גת 70 ₪, נתיבות/ שדרות/ אופקים 120 ₪, באר שבע 150 ₪, ערד/ ירוחם/ דימונה 250 ₪, מצפה רמון 300 ₪

 • תוספת עבור קומות (מחירי ההובלות, ההתקנות וסבלות מתייחסים ורלוונטיים עד קומה ראשונה)
  • כשאין מעלית: מקומה שנייה- תוספת 50 ₪ לארון לכל קומה.
  • במידה ולא נכנס למעלית: תהיה תוספת של 50 ₪ לארון לכל קומה מקומה שניה (כולל).
 • הלקוח רשאי להזמין מנוף על חשבונו, בכל מקרה הזמנת מנוף תהיה על חשבון הלקוח.
 • משתתף אשר יסרב לשלם בגין עלות דמי ההובלה וההתקנה, תשלל ממנו הזכאות לקבלת הפרס.
 • הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה.
 1. המפקח
  • מפקח על ביצוע ההגרלה ישמש “חברת אידיאל” (להלן: “המפקח”).
  • החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף, הזוכה בהגרלה ו/או כל משתתף במבצע מוותרים בזאת דרישה ו/או על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.
  • המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, קושי או ספק, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים במבצע, לרבות הזוכה בהגרלה ו/או לטוענים לזכייה.
  • תפקידי המפקח הינם כמפורט בהודעה על מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.
  • המפקח ימלא אחר הוראות ההיתר הכללי וידווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר כנדרש.

 

 1. הצהרות המשתתף
  • המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.
  • בהשתתפותו במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו, המשתתף במבצע ההגרלה מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה.
  • המשתתף במבצע ההגרלה מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או נותני הפרסים לרבות בגין המבצע.
 1. הגבלת השתתפות
  • ההשתתפות במבצע אסורה על מנהלי ועובדי עורכת המבצע ועל מפקחת המבצע, על בני משפחותיהם, וכן על כל מי שסייע לעורכת המבצע בעריכת המבצע.
 1. אחריות
  • על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות עורכת המבצע. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לכל הטבה ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.
  • ההשתתפות במבצע נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת כל דין ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של משתתף כלשהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.
  • ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.
  • כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.
  • עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי דיוק ו/או אי נכונות ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

IDEAL SALE
עד 25% הנחה
על כל ארונות אידיאל!

המבצע תקף לסניפים בלבד

דילוג לתוכן